اخبار مشاغل

اخبار مشاغل

اخبار مشاغل
شما مجوز دسترسی به این بخش را ندارید
  • EN
  • 01 اسفند 1398 |

  • خوش آمديد!

دسته بندی


  • پیشخوان اخبار روز شنبه ۱۶ شهریور

  • کاهش ۵۰ درصدی ظروف یکبارمصرف به مناسبت محرم
  • تعداد بازدید : ۱۰۲
    تاريخ : 17 شهريور 1398

پیشخوان اخبار روز شنبه ۱۶ شهریور

هر ســال درا یام محرم و توزیع نــذورات ، تقاضابرای ظروف یکبار مصرف بیشــتر می شــود و همین امر زمینه رابرای افزایش قیمت فراهم میکند؛با این حال،امســال خوراک مورد نیاز واحدهای پایین دســتی به طور کامل تامین شد و افزایش قیمتی در بازار ظروف یکبار مصرف دیده نشد. تا چند سال گذشــته نذریها در ایام محرم در ظروفی به جز ظروف یکبار مصرف توزیع میشــد امابا افزایش تولید این محصولات و آسانی استفاده از آنها،  ظروف یکبار مصرف به عنوان پای ثابت ســفره های نذری جای خود را باز کرد و کم کم به از ســفره گرفته تا لیوان، قاچاق و چنگال نیز یکبار مصرف شد. این مهم بیش از هر چیزبه رونق تولید محصوات پتروشــیمی به عنوان مواد اولیه تولید این محصوات مربوط است. بااین حال در سالهای گذشته به دلیل کمبود مواد اولیه ، قیمت ظروف یکبار مصرف در آستانه ایامی مانند محرم افزایش پیدا می کرد. این کمبود در مواردی مانند سال گذشته آنقدر زیاد بود که حتی بر بازار آب معدنی هم اثر گذاشت واین محصول بیش از صددرصد رشد قیمت را تجربه کرد. امســال اما مجتمعهای پتروشــیمی توانســتندنیازهای صنایع پایین دستی به محصولات مختلف درایام محرم و صفر را با توجه به افزایش تقاضا به طور کامل تامین کنند. پیش ازاین، رییس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی با اشاره به ایام محرم و صفر و افزایش تقاضا برای محصوات پلیمری، غذایی ونیز بســته بندی گفته بود که مجتمعهای پتروشــیمی کشــورمان آمادگی دارند تانیازهای صنایع پایین دستی را تامین کنند و هیچ گونه کمبودی دربازار وجودنخواهد داشت. با توجه به کاهش تفــاوت نرخ ارزنی ما و بازار آزاد، در زمینه صادرات به کشــورهای همسایه فعالیتهای خوبی را از سر گرفته اند و پیش بینی میشود پس از تامین کامل نیاز داخل، درزمینه صادرات نیز این صنایع فعال شوند. گشت و گذاری دربازار ظروف یکبار مصرف نیز این ادعا را ثابت می کند. قیمتها در مقایسه با سال گذشته تغییری نداشته اند و عرضه و تقاضا در شرایط مطلوبی قرار دارد.

بازار متعادل ظروف یکبار مصرف در ایام محرم

«بیوک صحاف امین» رئیس انجمن ملی صنایع پلاستیک نیز با اشــاره به اینکه شاهد افزایش قیمت در ظروف یکبار مصرف نیستیم ، گفته که از نظر تامین مواد اولیه و تولید این محصولات مشکلی وجود ندارد. وی گفته که حتی در مــواردی قیمتها رو به پایین اســت وا ز آنجــا که به دلیل تحریمها ، صادرات تا حدی تحت تاثیر قرار گرفتــه ، تامین بازار داخلی به صورت کامل انجام می شود. صحاف امین همچنین به عرضه مناسب مواد اولیه صنایع تکمیلی در بورس اشاره و تاکید کرده که بیش از80 گرید پلیمری در کشــور تولید می شود و به جز چند مورد خاص ، در گریدهای دیگر عرضه بیش از تقاضا اســت و معامــلات با قیمت پایه بورس انجام می شود. وی معتقد است به دلیل کاهش ارزش دلار، قیمتهای پایه بورس به عنوان مبنای معاملات است و در هفته های گذشته گزارشــات بورس حکایت از عرضه مطلوب داشته است. رئیس انجمن ملی صنایع پلاستیک البته تاکید کرده که تمام ظروف یکبار مصرف برای توزیع نذر یهای گرم مناسب نیست زیرا گرما ممکن است برخی پلیمرها را آزاد کند که برای سامتی مضر هستند بنابراین باید برای توزیع نذریهای گرم ازنوع خاص استفاده شود تا سلامتی افراد به خطر نیفتد. قیمت ظروف یکبار مصرف 0۵درصد کاهش یافت عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف ایران از کاهش پنجاه درصدی قیمت ظروف پلاستیکی در ماه محرم امســال نسبت به مدت مشابه در سال گذشــته خبر داد و علت آن را کاهش صادرات مواد اولیه پتروشیمی و کاهش نرخ دلار دانست.

 مهدی صمدی با بیان اینکه ابتدای امســال قیمت ظروف پلاستیکی حدود بیستدرصد افزایش داشت، گفت: از حدود چهار ماه پیش صادرات مواد اولیه پتروشیمی به خارج از کشور محدودتر شده و در نتیجه عرضه این محصولات در داخل کشور بیشتر شده که این فرآیند منجر به کاهش قیمت محصولات پلاستیکی شده است. به گفته وی، در حال حاضر کاهش قیمت مواد اولیه تولید محصولات پلاستیکی  نسبت به محرم سال گذشته منجر به کاهش پنجاه درصدی شده است. عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف ایران در ادامه دلیل دیگر کاهش قیمت ظروف یکبار مصرف در ماه محرم امسال را، کاهش نرخ دار عنوان کرد.صمدی با بیان اینکه تقاضا برای ظروف پلاستیکی در ماه محرم امسال همچون هر ســال بوده و تغییری نکرده اســت، تصریح کرد: کاهش قیمت مواد اولیه از طرفی باعث کاهش خرید و فروش در بازار می شود، اما از طرف دیگر قیمت تمام شده را برای تولیدکنندگان کمتر می کند.

اعداد را با هم جمع کنید : به اضافهطراحی سایت و بهینه سازی توسط شرکت راوک نگار پارس